برنامه درمانگاه

   چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۷

متن راهنمای بیماران عزیز برای استفاده بهینه از خدمات درمانگاه های تخصصی بیمارستان و جدول زمانبندی ارائه خدمات تخصصی، بزودی در این قسمت قرار داده میشود.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی