نوآوری و نگاه به آینده

   پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۷

جهان امروز دنیای گذر به مراحل پیشرفته ای از دستیابی به خواسته هائی است که روزی دست نیافتنی به نظر می رسیدند. دانش وفن آوری امروزه با گامهائی بلند در مسیر ترقی و پیشرفت به پیش می تازند ودر این میان شاید کمتر رشته ای ازرشته های پزشکی همانند چشم پزشکی علاوه بردانش نوین تا حدود بسیار وابسته به تکنولوژی مدرن باشد.

در بیمارستان نگاه رسالت ما همواره بر این اصل استوار بوده که با تحمل همه سختی ها با پیشرفت قافله جهانی علم وفن اوری همراه و همگام باشیم و با تلاشی خستگی ناپذیر برآنیم تا هرگز از آخرین دست آوردهای علم و فن آوری نوین وا نمانیم.

دیدگاه ما در نگاه همواره این بوده و هست که باید آخرین خدمات نوین در حیطه چشم پزشکی را در دسترس هموطنان عزیزمان قرار دهیم.

در عرصه فضای فیزیکی نیز همین دیدگاه وجود دارد به طوری که اکنون که در بیمارستان بزرگ نگاه جوابگوئی به انبوه مراجعین محترم ما را با دشواری هائی روبرو کرده بر آنیم تا با گسترش فضای درمانی در این راه نیز گامهای بزرگی برداریم به آن امید که بتوانیم در بهترین شرایط وامکانات پاسخگوی تمامی عزیزانی باشیم که برای بهره گیری از آخرین دست آوردهای علم و تکنولوژی نگاه را برای درمان بیماری های چشمی انتخاب می کنند.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی