هیئت مدیره و بازرسین

   سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸

دکتر یوسف بخشی زاده (مدیرعامل)

دکتر سید مرتضی انتظاری (رییس هیئت مدیره)

دکتر ژاله رجوی (نایب رییس هیئت مدیره)

دکتر حسین ضیائی اردکانی (عضو هیئت مدیره)

دکتر علیرضا رمضانی (عضو هیئت مدیره)

دکتر فرید کریمیان (عضو هیئت مدیره)

دکتر شاهین یزدانی (عضو هیئت مدیره)

دکتر محمد زارع جوشقانی (عضو هیئت مدیره)

دکتر حمید نوروزی (مسئول فنی)

دکتر نسرین رفعتی (بازرس)

دکتر احمدعلی فردوسی (بازرس)

دکتر مهرداد اخلاق پسند (بازرس)

 

 


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی