ارزیابی قرنیه با ارب اسکن 

   چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

ارزیابی قرنیه با ارب اسکن 
این دستگاه به صورت غیر تماسی، علاوه بر توپوگرافی قرنیه، ضخامت قرنیه، عمق اتاقک قدامی چشم و اندازه مردمک را نیز مورد ارزیابی قرار می­دهد. همچنین این دستگاه می­تواند بیماری­های سطح خلفی قرنیه را مشخص کند که قبلا با توپوگرافی امکان پذیر نبود.
 


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی