ابرومتری 

   چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

ابرومتری 
دستگاهی است که به بررسی ابیراهی­های (اعوجاجات) کره چشم می­پردازد. در این مرکز به کمک مجموعه ارب اسکن و ابرومتری که مکمل هم می باشند،  می­توان چشم­های بیماران را قبل از جراحی عیوب انکساری  به طور کامل مورد ارزیابی قرار داد.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی