بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل

تیم مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل بیمارستان بازدید کردند

   پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۷

به نقل از روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه ،  آقای دکتر ضیایی مسئول ایمنی بیمار و خانم سعادت کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار (مترون) و همچنین مسئولین واحد بهبود کیفیت و بهداشت محیط از اتاق عمل بیمارستان بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است  این بازدید با محوریت بررسی پیشگیرانه خطاهای پزشکی و درمانی و ارائه راهکار در جهت حفظ و ارتقاء موارد مربوط به ایمنی بیمار از دید کارکنان اتاق عمل انجام شد.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی