روز جهانی بیهوشی

   سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

روز جهانی بیهوشی را به جامعه هوشبری کشور بخصوص متخصصین و کارکنان واحد بیهوشی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.


  فایل ضمیمه

٢٣٥٥٥

رویدادهای آتی