الاتصال بنا

   10/7/2018

آدرس: ایران،طهران،شارع شریعتی،حول الطریق السریع همت،شارع داوود گل نبی،رقم 3

 الرمزالبریدی:  1544914599  تلفن :  23555(021) تلفن للمرضی الدولیین: 00982122904289

رقم الاتصال بلهاتف المباشر:00982123555

رقم الاتصال الداخلی :152

رقم الجوال : 00989215765077

 رقم فاکس : { 22904347(021 البرید الالکترونی:  negahipd@gmail.com

 

 

 

 


  

٢٣٥٥٥

آخرین خبرها

رویدادهای آتی