دکتر بیژن آب آذر
دکتر بیژن آب آذر

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد ابراهیم آل‌ابراهیم
دکتر محمد ابراهیم آل‌ابراهیم

متخصص بیهوشی ...

دکتر مهوش آگاه
دکتر مهوش آگاه

متخصص بیهوشی ...

دکتر محمد آریش
دکتر محمد آریش

فوق تخصص نورو افتالمولوژی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد ابریشمی
دکتر محمد ابریشمی

فلوشیپ جراحی ترمیمی و زیبائی چشم (و مجاری اشکی)، چشم اطفال و استرابیسم، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر ماندانا احمدی
دکتر ماندانا احمدی

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر حمید احمدیه
دکتر حمید احمدیه

فلوشیپ شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محسن آذرمینا
دکتر محسن آذرمینا

فوق تخصص شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد اسحاقی
دکتر محمد اسحاقی

فوق تخصص جراحی ترمیمی و زیبائی چشم ، مجاری اشکی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر فریور اسماعیل زاده
دکتر فریور اسماعیل زاده

جراح و متخصص چشم، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد کریم اسماعیلی
دکتر محمد کریم اسماعیلی

گلوکوم (آب سیاه)، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر مهرداد اخلاق پسند
دکتر مهرداد اخلاق پسند

فوق تخصص شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد‌حسین افتخاری
دکتر محمد‌حسین افتخاری

جراحی ترمیمی و زیبائی چشم (و مجاری اشکی)، چشم اطفال و استرابیسم، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر مرتضی انتظاری
دکتر مرتضی انتظاری

فلوشیپ شبکیه و لیزرهای چشمی، کاتاراکت و جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک) ...

دکتر نرگس اسفینی فراهانی
دکتر نرگس اسفینی فراهانی

متخصص داخلی - دیابت ...

دکتر فرانک اثنی عشری
دکتر فرانک اثنی عشری

فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر وحید احیائی قدرتی
دکتر وحید احیائی قدرتی

شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر بابک باب شریف
دکتر بابک باب شریف

فوق تخصص جراحی ترمیمی و زیبائی چشم ، مجاری اشکی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر عباس باقری
دکتر عباس باقری

فلوشیپ جراحی های ترمیمی و زیبائی چشم ، مجاری اشکی، چشم اطفال و استرابیسم، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر سیامک بلالی
دکتر سیامک بلالی

قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر یوسف بخشی‌زاده
دکتر یوسف بخشی‌زاده

شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر زهره بهروزی
دکتر زهره بهروزی

گلوکوم (آب سیاه)، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر علیرضا برادران‌رفیعی
دکتر علیرضا برادران‌رفیعی

فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر اردشیر پاپی
دکتر اردشیر پاپی

فوق تخصص شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد پاکروان
دکتر محمد پاکروان

فلوشیپ گلوکوم (آب سیاه)، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد ‌مهدی ‌پرورش
دکتر محمد ‌مهدی ‌پرورش

فلوشیپ شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر منوچهر پرویزیان
دکتر منوچهر پرویزیان

متخصص بیهوشی ...

دکتر بهروز توانا
دکتر بهروز توانا

طب فیزیکی و توانبخشی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر سید‌احمد جنابان
دکتر سید‌احمد جنابان

قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراک ...

دکترمحمد رضا جعفری نسب
دکترمحمد رضا جعفری نسب

فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد علی جوادی
دکتر محمد علی جوادی

قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر داوود جلالی
دکتر داوود جلالی

متخصص بیهوشی ...

دکتر حسینعلی جلوه مقدم
دکتر حسینعلی جلوه مقدم

متخصص بیهوشی ...

دکتر مسعود حافظی مطلق
دکتر مسعود حافظی مطلق

متخصص بیهوشی ...

دکتر فریده درودگر
دکتر فریده درودگر

قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکترمحمد حسین دهقان
دکترمحمد حسین دهقان

فلوشیپ شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر حمید رضا ذبیحی یگانه
دکتر حمید رضا ذبیحی یگانه

فوق متخصص قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر نسرین رفعتی
دکتر نسرین رفعتی

جراحی ترمیمی و زیبائی چشم (و مجاری اشکی)، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر شاهرخ رامین
دکتر شاهرخ رامین

جراح و متخصص چشم، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر انوشیروان رحیمی
دکتر انوشیروان رحیمی

شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محسن رحمتی کامل
دکتر محسن رحمتی کامل

قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمود رشیقی فیروزآبادی
دکتر محمود رشیقی فیروزآبادی

جراح و متخصص چشم، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد علی رشیدی نژاد
دکتر محمد علی رشیدی نژاد

قلب و عروق ...

دکتر مهدی رخصت یزدی
دکتر مهدی رخصت یزدی

قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر علیرضا رمضانی
دکتر علیرضا رمضانی

شبکیه و لیزرهای چشمی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر ژاله رجوی
دکتر ژاله رجوی

چشم اطفال و استرابیسم، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر سید‌مرتضی رضوی
دکتر سید‌مرتضی رضوی

متخصص بیهوشی ...

دکتر امیر زاجکانی
دکتر امیر زاجکانی

قلب و عروق ...

دکتر محمد زارع جوشقانی
دکتر محمد زارع جوشقانی

قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...

دکتر محمد علی زارع مهرجردی
دکتر محمد علی زارع مهرجردی

قرنیه و سگمان قدامی، جراحی عیوب انکساری (لیزیک، لازک)، کاتاراکت ...